Vedtægter

Vedtægter for Sindal-Hallerne


 

VEDTÆGTER

for den selvejende institution Sindal-Hallerne

 

 • 1.

Institutionens navn er Sindal-Hallerne. Dens hjemsted er Hjørring Kommune og institutionen er selvejende.

 

 • 2.

Institutionens formål er at drive hallerne, beliggende i Sindal og Lendum. De indeholder fritids- og forsamlingslokaler beregnet til benyttelse af kommunens beboere. Det skal tilstræbes, at hallerne

fortrindsvis stilles til rådighed for ungdommen til udøvelse af idræt, samt for kulturelle foranstalt-

ninger, udstillinger, møder og lignende.

 

 • 3.

Den øverste besluttende myndighed vedrørende hallernes drift påhviler et repræsentantskab, der

udøver denne på et årligt repræsentantskabsmøde. Det ordinære repræsentantskabsmøde af-

holdes i marts måned.

De foreninger, der har ydet tilskud og aktiv støtte til Sindal-Hallerne,samt brugere af disse, har ret

til at udpege 1 repræsentant til repræsentantskabet for hver påbegyndt 50 aktive medlemmer, dog

højest 3 repræsentanter fra hver forening.

Kun repræsentanter, der er fyldt 18 år, kan modtage valg til repræsentantskabet.

 

 • 4.

Repræsentantskabet vælger af sin midte en formand og en næstformand. Repræsentantskabet

vælger, ligeledes af sin midte, 6 medlemmer, der tillige med repræsentantskabets formand

udgør forretningsudvalget.

 

 • 5.

Valg til formands- og næstformandsposten for repræsentantskabet og valg til forretningsudvalget

gælder for 2 år således, at 3 medlemmer afgår på lige årstal og 3 medlemmer på ulige årstal.

Hvert år vælges en 1. suppleant og en 2. suppleant.

Et hvert personvalg foretages ved prioritetsvalgmetoden.

 

 • 6.

Det ordinære repræsentantskabsmøde skal indeholde følgende punkter og skal ledes af formanden.

 

 1. Godkendelse af de mødte repræsentanter.
 2. Formanden for forretningsudvalget aflægger beretning for hallernes virksomhed i det forløbne år.
 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
 4. Budget for det kommende år.
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af formand og næstformand for repræsentantskabet.
 7. Valg af medlemmer til forretningsudvalget.
 8. Valg af 2 suppleanter til forretningsudvalget.

 

 

 

 

 

 

 

 

Der kan indkaldes til ekstraordinær repræsentantskabsmøde, når forretningsudvalget eller formanden

for repræsentantskabet finder anledning dertil, eller når mindst 3/5 af repræsentanskabets medlemmer

skriftlig anmoder herom overfor forretningsudvalget. I skrivelsen skal angives, hvad der ønskes behandlet

på repræsentantskabsmødet.

Indkaldelse til såvel ordinært som ekstraordinært repræsentantskabsmøde sker ved udsendelse af skriftlig

meddelelse pr. brev eller email med mindst 14 dages varsel til hver af de mødeberettige foreninger.

Indkaldelsen til repræsentantskabsmødet foretages af repræsentantskabets formand.

Forslag der ønskes behandlet på det ordinære repræsentantskabsmøde, tilstilles formanden for repræsen-

tantskabet skriftligt mindst 8 dage før repræsentanskabsmødet.

 

 • 7.

Repræsentantskabet er institutionens højeste myndighed og udøver denne på repræsentantskabsmødet.

Beslutninger på repræsentantskabsmødet træffes ved almindeligt stemmeflertal (personvalg, se § 5.)

Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt uden hensyn til de mødtes antal. Dog kræves til ændring af

vedtægter, beslutning om institutionens opløsning og afhændelse af institutionens faste ejendomme, at

mindst 2/3 af samtlige medlemmer stemmer herfor. Møder et sådant antal ikke og er forslaget i øvrigt

vedtaget med 2/3 af de mødtes stemmer, indkalder repræsentantskabets formand inden 14 dage til et

nyt ekstraordinært repræsentantskabsmøde. På dette møde kan forslaget vedtages med 2/3 af de af-

givne stemmer uden hensyn til hvor mange medlemmer, der har givet møde.

Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom vil ikke kunne finde sted uden byrådets samtykke,

så længe kommunal garanti eller anden kommunal støtte løber.

Stemmeret på repræsentantskabmødet kan kun udøves ved personlig nærværelse af repræsentanten.

Der føres protokol over det på repræsentanskabsmødet passerede og vedtagne. Den underskrives af

formanden og næstformanden for repræsentantskabet.

 

 • 8.

Forretningsudvalget, der har den udøvende myndighed under ansvar overfor repræsentantskabet,

konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. Formanden for repræsentantskabet kan alene vælges som menigt medlem af forretningsudvalget. Forretningsudvalget forestår den daglige drift

af hallerne.

Afgår et af forretningsudvalgets medlemmer, før hans funktionstid er udløbet, indtræder suppleanten

i den resterende del af perioden.

Afgår formanden før hans funktionstid er udløbet, og i tilfælde af, at han er forhindret, træder næstfor-

manden i hans sted.

Forretningsudvalget holder møde, når formanden finder der fornødent eller når 2 forretningudvalgs-

medlemmer forlanger det.

Forretningsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden og har ret til at supplere sig med den fornødne

sagkundskab.

Der føres protokol over det på mødet passerede og vedtagne.

Forretningsudvalget antager et statsautoriseret/registreret rivisorfirma der reviderer hallernes driftsregn-

skab og status.

 

 • 9.

Forretningsudvalget bortforpagter kantine og kiosk og ansætter en halinspektør til at varetage det dag-

lige arbejde i hallerne. Forretningsudvalget udarbejder en instrukts for denne stillings omfang.

Det skal tilgodeses, at institutionens lokaler kan benyttes til kulturelle foranstaltninger, udstillinger, mø-

der og lignende efter fastsatte regler.

Det direkte tilsyn påhviler forretningsudvalgets formand, der som sådan er påtaleberettiget over for

kantineforpagter og inspektør.

 

 • 10.

Regnskabsåret er kalenderåret. Der skal til en hver tid foreligge opgørelse over, hvilke pengemidler

institutionen råder over.

 

 • 11.

Forud for hvert regnskabsår opstiller forretningsudvalget et budget.

Årsrapport og budget tilstilles byrådet til orientering.

 

 

 

 

 

 • 12.

Intet medlem af repræsentantskabet eller forretningsudvalget må modtage vederlag af institutionen for

deres virksomhed. Dog kan et medlem af repræsentantskabet eller forretningsudvalget være kantine-

forpagter og kan som sådan modtage vederlag.

 

 • 13.

Institutionen tegnes af forretningsudvalgets formand og kasserer.

Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom, herunder bygninger, tegnes institutionen af det samlede

forretningsudvalg.

Såfremt institutionens faste ejendom ønskes afhændet, skal den først tilbydes Hjørring Kommune.

 

 • 14.

I tilfælde af institutionens opløsning skal dennes midler, herunder eventuelt ved salg, henlægges til en

fond. Fondens midler skal benyttes til formål, der tager sigte på dygtiggørelse af ungdom, fremme af idræt eller uddannelsesformål i den tidligere Sindal Kommune.

 

 

Således vedtaget på ekstraordinært repræsentantdskabsmøde den 30. marts 2022.

Facebook

Ønsker du at følge os på Facebook, så finder du os her

Sindal Hallerne

Svømmehallen

 

 

Hvem bruger os?

Se hvilke klubber og foreninger, der benytter Sindal Hallerne under links

 

 

Kontakt os

Ønsker du yderligere oplysninger eller at lave en reservation, så kontakt os gerne, du finder kontaktoplysningerne her

 

 

Hjertestarter

I Sindal Hallen

er placeret uden for hovedindangen i hallen